പണി പാതിയാക്കിയ ഏതോ രൂപത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പ് ...

പണി പാതിയാക്കിയ ഏതോ രൂപത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പ് ...
+