ഒരു അലസ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ വിരസമായ കാറ്റേറ്റു..

ഒരു അലസ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ വിരസമായ കാറ്റേറ്റു നമ്മള്‍ ..
ഒരു ചുഴിഞ്ഞ  കാകനോട്ടം കൊണ്ടു കൊത്തിയെടുത്തുയരുന്നത് ചിലപ്പോള്‍ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രിയമുള്ള ഒരു ബിസ്കറ്റ് തുണ്ടാവാം .. അതുമല്ലെങ്കില്‍ കൂടോരുക്കാനൊരു  കഷണം ചകിരിനാരുമാവാം ..


+